ACOMPANYAMENT A JOVES EN SITUACIÓ DE RISC

Aquest servei, iniciat l’any 2015, està destinat a donar suport als adolescents, especialment de 16 a 18 anys, en situació de risc, amb la finalitat que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals i socials. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa, com ara el Centre Obert, la UEC..., i estar coordinat amb serveis especialitzats d’acolliment residencial.

Té com a objectiu donar resposta a les situacions i necessitats d’adolescents en situacions de risc i adolescents refractaris a l’acolliment residencial, procurant la cobertura de les seves necessitats bàsiques i evitant el deteriorament de les situacions de risc. No és un espai de segona oportunitat educativa com poden ser les aules d’estudi o els cursos ocupacionals, tot i que s’hi puguin desenvolupar algunes de les activitats pròpies d’aquest tipus de serveis en vistes a procurar una reinserció en l’educació formal o a orientar i/o derivar pel que fa a la inserció laboral.

Tenint en compte l’edat d’aquests adolescents, és imprescindible comptar amb el compromís educatiu per part del jove. Per això, i donades les variades característiques dels participants, se’ls ofereixen:

- Acompanyaments individualitzats amb un educador de referència que els dona suport a la hora d’anar descobrint els seus interessos i potencialitats

- Espais d’acollida més informal, amb la possibilitat d’una relació i un seguiment i acompanyament més personalitzat, que es considera un element essencial del projecte.

- Altres activitats fixes que siguin del seu interès, procurant motivar a una assistència regular: orientació laboral, programes d’intervenció sòcio-educativa, activitats lúdiques i esportives, assemblees...

Sempre que sigui possible i convenient i de la forma adequada, es procura involucrar els pares d’aquests adolescents en la dinàmica educativa del servei.

També es valora la possibilitat d’oferir a cada noi o noia un mentor que li serveixi de punt de referència també quan deixi el servei.

Tornar a dalt